Ponències de la Jornada sobre certificació energètica i rehabilitació d’edificis a la CECOT


Comenta  →
   per jordi_miro    Comenta  →

anerr-proyecto-prei-2

Tal com ens vam comprometre en el transcurs de la Jornada sobre certificació energètica i rehabilitació cel.lebrada el passat dia 30 de maig a la seu de la Patronal CECOT, a Terrassa, i com un dels principals objectius de la mateixa era la divulgació tant del nou marc legal, financer com tècnic que estableix el Pla Estatal de foment del lloguer d’habitatge, rehabilitació i regeneració urbana 2013-2016 juntament amb l‘Avantprojecte de LLei de Rehabilitació, Regeneració i Renovació Urbanes,  a continuació podeu consultar les 6 ponències de la Jornada en PDF.

Els 4 ponents que vam poder participar en la Jornada, la Sra. Margarida Rdez. Viles, advocada de MR Viles urbanisme i mediambient, la Sra. Laia Gelabert Soler, de Sol.lucions Integrals d’Eficiència Energètica de Gas Natural Fenosa, el Sr. Arnau Orriols Lóbez, d’Advanced Energy Consulting, i jo mateix, Jordi Miró, de JM Arquitectura Sostenible, estem molt satisfets de l’èxit d’assistència de la Jornada i de la col.laboració de la CECOT en tota l’organització de l’acte. Volem agraïr també la presència del Sr. Antoni Abad, president de la CECOT en la sessió innaugural que va obrir la Jornada.

Ponències:

1. El nou marc legal  en la rehabilitació d’edificis (Sra. Margarida Rdez. Viles)

2. Eines per a l’avaluació d’edificis existents (Sr. Jordi Miró Rábago)

3. La certificació energètica  d’un edifici existent (Sr. Arnau Orriols Lóbez)

4. Noves fonts de finançament per a la rehabilitació d’edificis (Sra. Margarida Rdez. Viles i Sr. Jordi Miró Rábago)

5. El paper de les Empreses de Serveis Energètics en els processos de rehabilitació d’edificis i millora en l’eficiència energètica (Sra. Laia Gelabert Soler)

6. Cas pràctic de rehabilitació energètica (Sr. Jordi Miró Rábago)

Aprofitem també per adjuntar-vos els enllaços de notícies que van sortir publicades a la premsa arrel de la Jornada:

La CECOT explica el Pla Estatal de foment del lloguer i la rehabilitació urbana. Terrassadigital 30/05/2013

Entrevista a Jordi Miró. Terrassadigital 03/06/2013

 Per qualsevol dubte o aclariment restem a la vostra disposició.

 

Jornada sobre certificació energètica i rehabilitació


Comenta  →
   per jordi_miro    Comenta  →

Avui s’ha cel.lebrat a la seu de la patronal CECOT a Terrassa la Jornada sobre certificació energètica i rehabilitació d’edificis en la que he participat com a ponent.

La Jornada l’ha innaugurat el President de la CECOT Sr. Antoni Abad i  han participat com a ponents la Sra. Marga R. Viles, advocada  especialitzada en urbanisme i mediambient, la Sra. Laia Gelabert, cap de projectes d’eficiència energètica de Gas Natural Serveis i el Sr. Arnau Orriols, enginyer soci fundador de ADEC Consulting.

La Jornada ha analitzat els elements bàsics del que s’ha anomenat l’era de les R; Rehabilitació, Regeneració i Renovació urbanes: en què consisteix, marc legal, quins instruments hi haurà, finançament i ajuts i un cas pràctic de rehabilitació real d’un edifici que donaran una visió global per part de professionals en l’àmbit tècnic i jurídic amb experiència aquests darrers anys treballant ja en aquest camí de la rehabilitació energètica d’edificis i la sostenibilitat.

El passat mes d’abril el govern espanyol va aprovar el Pla Estatal de foment del lloguer d’habitatge rehabilitació i regeneració urbana 20132016juntament amb l‘Avantprojecte de LLei de Rehabilitació, Regeneració i Renovació Urbanes i el Reial Decret 235/2013 pel qual s’aprova el Procediment bàsic per la certificació de l’eficència energètica dels edificis.

Aquest nou marc legal i tècnic pot marcar un punt d’inflexió, doncs constitueix una aposta ferma pel lloguer i la rehabilitació enfront la construcció de nous habitatges i també una aposta per la rehabilitació energètica, una assignatura pendent del nostre país i en la qual hi ha una sèrie de professionals que ja fa uns anys que hi treballen.

La dotació d’aquest Pla és de 2.421 milions d’euros.

La certificació energètica d’edificis existents i nous


Comenta  →
   per jordi_miro    Comenta  →

eficiencia-energetica-en-las-viviendas

El passat 5 d’abril de 2013 es va aprobar el Real Decret 235/2013 que defineix el procediment bàsic per a la certificació energètica dels edificis.

Aquest real decret estableix l’obligació de posar a disposició de compradors o usuaris dels edificis un certificat d’eficiència energètica , CEE, que haurà d’incloure informació objectiva sobre les característiques energètiques dels  edificis. D’aquesta manera es podrà valorar i comparar la seva eficiència energètica, amb el fi d’afavorir la promoció d’edificis d’alta eficiència energètica, que estalviin energia i redueixin les emissions de CO2 a l’atmòsfera.

Un immoble que obtingui un certificat amb una bona qualificació energètica (la A será la millor i la G serà la pitjor) farà evident el seu baix consum d’energia i major confort i, per tant, serà més atractiu als possibles compradors o llogaters.

Qui n’és el responsable?

El promotor o propietari de l’edifici, o de part del mateix (habitatges i locals), siguin de nova construcció o existents, és el responsable d’encarregar la realització de la certificació energètica de l’edifici i de la seva renovació abans que expiri el seu termini de caducitat.

Quan entra en vigor el CEE?

A partir de l’1 de juny de 2013 serà obligatori el  Certificat d’Eficiència Energètica dels Edificis en qualsevol operació de venda o lloguer d’un edifici, habitatge o local.

Quins edificis estan obligats?

Estan obligats a disposar de certificat d’eficiència energètica els següents edificis:

 • Edificis de nova construcció
 • Edificis o parts d’edificis existents (habitages i locals), que es venguin o lloguin a un nou arrendatari
 • Edificis o parts d’edificis en els que una autoritat pública ocupi una superficie útil total superior a 250m2

Hi ha edificis exclosos?

Els següents edificis estan exclosos de la obligatorietat de tenir un CEE:

 • Edificis i monuments protegits oficialment per formar part d’un entorn declarat o degut del seu valor arquitectònic o històric.
 • Construccions provisionals amb un termini previst d’utilització igual o inferior a dos anys
 • Edificis industrials, de la defensa i agrícoles, o parts dels mateixos, en la part destinada a tallers, procesos industrials, de la defensa i agrícoles no residencials.
 • Edificis o parts d’edificis aïllats amb una superficie útil total inferior a 50m2
 • Edificis que es comprin per a reformes importants o enderrocs
 • Edificis o parts d’edificis (habitatges i/o locals) l’ús dels quals sigui inferior a 4 mesos a l’any, o bé durant un temps limitat a l’any i amb un consum previst d’energia inferior al 25% del que resultaria de la seva utilització durant tot l’any.

Qui pot fer un CEE?

El certificat l’ha de fer un tècnic certificador que estigui en posesió de la titulació acadèmica i profesional habilitant per a la realització de Projectes d’edificació o les seves instal.lacions tèrmiques o de la certificació tècnica.

Quines eines hi ha per la realització del CEE?

La qualificació energètica d’un edifici s’ha de realitzar mitjantçant la utilització de programes informàtics reconeguts pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme com el CALENER i els procediments simplificats CE3 i CE3X pels casos d’edificis existents. Aquests programes són públics i es poden descarregar gratuitament a la web del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

Quina validesa té el CEE?

Té una validesa per 10 anys. El propietari podrà, voluntariament, actualitzar-lo quan consideri que ha fet modificacions en l’edifici que puguin variar la qualificació energètica del mateix.

Quina informació conté el certificat d’eficiència energètica?

El certificat d’eficiència energètica de l’edifici o d’una part del mateix contindrà, com a mínim, la següent informació:

 • Identificació de l’edifici o de la part del mateix que se certifica, incloent la referència cadastral.
 • Identificació del procediment reconegut emprat per obtenir la qualificació energètica
 • Indicació de la normativa sobre estalvi i eficiència energètica d’aplicació en el moment d’aplicació en el moment de la seva construcció.
 • Descripció de les característiques energètiques de l’edifici: envolvent tèrmica, instal.lacions tèrmiques i d’enllumenat, condicions normals de funcionament i ocupació, condicions de confort tèrmic, lumínic, qualitat d’aire interior i demès dades utilitzades per obtenir la qualificació energètica de l’edifici.
 • Qualificació energètica de l’edifici expressada mitjantçanat etiqueta energètica,
 • Per a edificis existents, document de recomanacions per a la millora dels nivells òptims o rentables de l’eficiència energètica d’un edifici o d’una part d’aquest. Aquestes recomanacions han de ser tecnicament viables i haurien d’incloure una estimació dels terminis de recuperació de la inversió o de la seva rentabilitat durant la seva vida útil.

http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/Documents/2012_08_01_Modelo_de_Certificado_de_Eficiencia_Energetica_FINAL.pdf

Què és l’etiqueta d’eficiència energètica?

L’obtenció del certificat d’eficiència energètica otorgarà el dret d’emprar, durant el periode de validesa del mateix, de l’etiqueta d’eficiència energètica.

L’etiqueta s’inclourà en qualsevol oferta, promoció i publicitat dirigida a la venda o arrendament de l’edifici, habitatge o local. Haurà de quedar sempre molt clar en l’etiqueta si es refereix al CEE del projecte o de l’edifici acabat.

 Qui està obligat a exhibir l’etiqueta energètica?

Tots els edificis, habitatges o locals de titularitat privada amb una superficie útil total superior a 500m2 i  tots els edificis, habitatges o locals de titularitat pública amb una superficie útil total superior a 250m2. En la resta de casos l’exhibició pública de l’etiqueta d’eficiència energètica serà voluntària.

En què consisteix la certificació d’un edifici de nova construcció?

Consta de dues fases: la certificació d’eficiència energètica del projecte i la certificació energètica de l’edifici acabat. El primer ha d’anar inclòs dins del projecte d’execució i el segon  consisteix en verificar realment a l’obra que s’ha assolit la qualificació indicada en el certificat d’eficiència energètica del projecte.

En el cas que no s’assoleixi la qualificació de projecte, en un sentit on en un altre, es modificarà el certificat d’eficiència energètica inicial del projecte.

Quines mesures permeten millorar la classificació del CEE?

Les mesures a adoptar són úniques per a cada edifici com a conseqüència de la seva diferent ubicació, clima, orientació… Basicament, aquestes mesures poden ser actives (actuar directament sobre les instal.lacions existents: canvi de calderes, enllumenat de baix consum o LED, etc…) o passives (millores en l’envolvent de l’edifici, proteccions solars, etc…)

Quins mecanismes de control disposarà l’administració?

Cada Comunitat Autònoma posarà en funcionament un registre de certifcacions, el qual s’encarregarà de realitzar les tasques d’inspecció i control tècnic o administratiu. Es realitzarà un control a l’atzar sobre els certificats efectuats, verificant la seva validesa i correcció (validesa de dades, resultats, visita in situ,…)

Així mateix, es disposaran d’agents autoritzats que vetllaran pel compliment de l’obligació de certificació energètica dels edificis mitjantçant la realització d’inspeccions i controls.