La certificació energètica d’edificis existents i nous


No es pot comentar
   by jordi_miro    No es pot comentar

eficiencia-energetica-en-las-viviendas

El passat 5 d’abril de 2013 es va aprobar el Real Decret 235/2013 que defineix el procediment bàsic per a la certificació energètica dels edificis.

Aquest real decret estableix l’obligació de posar a disposició de compradors o usuaris dels edificis un certificat d’eficiència energètica , CEE, que haurà d’incloure informació objectiva sobre les característiques energètiques dels  edificis. D’aquesta manera es podrà valorar i comparar la seva eficiència energètica, amb el fi d’afavorir la promoció d’edificis d’alta eficiència energètica, que estalviin energia i redueixin les emissions de CO2 a l’atmòsfera.

Un immoble que obtingui un certificat amb una bona qualificació energètica (la A será la millor i la G serà la pitjor) farà evident el seu baix consum d’energia i major confort i, per tant, serà més atractiu als possibles compradors o llogaters.

Qui n’és el responsable?

El promotor o propietari de l’edifici, o de part del mateix (habitatges i locals), siguin de nova construcció o existents, és el responsable d’encarregar la realització de la certificació energètica de l’edifici i de la seva renovació abans que expiri el seu termini de caducitat.

Quan entra en vigor el CEE?

A partir de l’1 de juny de 2013 serà obligatori el  Certificat d’Eficiència Energètica dels Edificis en qualsevol operació de venda o lloguer d’un edifici, habitatge o local.

Quins edificis estan obligats?

Estan obligats a disposar de certificat d’eficiència energètica els següents edificis:

 • Edificis de nova construcció
 • Edificis o parts d’edificis existents (habitages i locals), que es venguin o lloguin a un nou arrendatari
 • Edificis o parts d’edificis en els que una autoritat pública ocupi una superficie útil total superior a 250m2

Hi ha edificis exclosos?

Els següents edificis estan exclosos de la obligatorietat de tenir un CEE:

 • Edificis i monuments protegits oficialment per formar part d’un entorn declarat o degut del seu valor arquitectònic o històric.
 • Construccions provisionals amb un termini previst d’utilització igual o inferior a dos anys
 • Edificis industrials, de la defensa i agrícoles, o parts dels mateixos, en la part destinada a tallers, procesos industrials, de la defensa i agrícoles no residencials.
 • Edificis o parts d’edificis aïllats amb una superficie útil total inferior a 50m2
 • Edificis que es comprin per a reformes importants o enderrocs
 • Edificis o parts d’edificis (habitatges i/o locals) l’ús dels quals sigui inferior a 4 mesos a l’any, o bé durant un temps limitat a l’any i amb un consum previst d’energia inferior al 25% del que resultaria de la seva utilització durant tot l’any.

Qui pot fer un CEE?

El certificat l’ha de fer un tècnic certificador que estigui en posesió de la titulació acadèmica i profesional habilitant per a la realització de Projectes d’edificació o les seves instal.lacions tèrmiques o de la certificació tècnica.

Quines eines hi ha per la realització del CEE?

La qualificació energètica d’un edifici s’ha de realitzar mitjantçant la utilització de programes informàtics reconeguts pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme com el CALENER i els procediments simplificats CE3 i CE3X pels casos d’edificis existents. Aquests programes són públics i es poden descarregar gratuitament a la web del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

Quina validesa té el CEE?

Té una validesa per 10 anys. El propietari podrà, voluntariament, actualitzar-lo quan consideri que ha fet modificacions en l’edifici que puguin variar la qualificació energètica del mateix.

Quina informació conté el certificat d’eficiència energètica?

El certificat d’eficiència energètica de l’edifici o d’una part del mateix contindrà, com a mínim, la següent informació:

 • Identificació de l’edifici o de la part del mateix que se certifica, incloent la referència cadastral.
 • Identificació del procediment reconegut emprat per obtenir la qualificació energètica
 • Indicació de la normativa sobre estalvi i eficiència energètica d’aplicació en el moment d’aplicació en el moment de la seva construcció.
 • Descripció de les característiques energètiques de l’edifici: envolvent tèrmica, instal.lacions tèrmiques i d’enllumenat, condicions normals de funcionament i ocupació, condicions de confort tèrmic, lumínic, qualitat d’aire interior i demès dades utilitzades per obtenir la qualificació energètica de l’edifici.
 • Qualificació energètica de l’edifici expressada mitjantçanat etiqueta energètica,
 • Per a edificis existents, document de recomanacions per a la millora dels nivells òptims o rentables de l’eficiència energètica d’un edifici o d’una part d’aquest. Aquestes recomanacions han de ser tecnicament viables i haurien d’incloure una estimació dels terminis de recuperació de la inversió o de la seva rentabilitat durant la seva vida útil.

http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/Documents/2012_08_01_Modelo_de_Certificado_de_Eficiencia_Energetica_FINAL.pdf

Què és l’etiqueta d’eficiència energètica?

L’obtenció del certificat d’eficiència energètica otorgarà el dret d’emprar, durant el periode de validesa del mateix, de l’etiqueta d’eficiència energètica.

L’etiqueta s’inclourà en qualsevol oferta, promoció i publicitat dirigida a la venda o arrendament de l’edifici, habitatge o local. Haurà de quedar sempre molt clar en l’etiqueta si es refereix al CEE del projecte o de l’edifici acabat.

 Qui està obligat a exhibir l’etiqueta energètica?

Tots els edificis, habitatges o locals de titularitat privada amb una superficie útil total superior a 500m2 i  tots els edificis, habitatges o locals de titularitat pública amb una superficie útil total superior a 250m2. En la resta de casos l’exhibició pública de l’etiqueta d’eficiència energètica serà voluntària.

En què consisteix la certificació d’un edifici de nova construcció?

Consta de dues fases: la certificació d’eficiència energètica del projecte i la certificació energètica de l’edifici acabat. El primer ha d’anar inclòs dins del projecte d’execució i el segon  consisteix en verificar realment a l’obra que s’ha assolit la qualificació indicada en el certificat d’eficiència energètica del projecte.

En el cas que no s’assoleixi la qualificació de projecte, en un sentit on en un altre, es modificarà el certificat d’eficiència energètica inicial del projecte.

Quines mesures permeten millorar la classificació del CEE?

Les mesures a adoptar són úniques per a cada edifici com a conseqüència de la seva diferent ubicació, clima, orientació… Basicament, aquestes mesures poden ser actives (actuar directament sobre les instal.lacions existents: canvi de calderes, enllumenat de baix consum o LED, etc…) o passives (millores en l’envolvent de l’edifici, proteccions solars, etc…)

Quins mecanismes de control disposarà l’administració?

Cada Comunitat Autònoma posarà en funcionament un registre de certifcacions, el qual s’encarregarà de realitzar les tasques d’inspecció i control tècnic o administratiu. Es realitzarà un control a l’atzar sobre els certificats efectuats, verificant la seva validesa i correcció (validesa de dades, resultats, visita in situ,…)

Així mateix, es disposaran d’agents autoritzats que vetllaran pel compliment de l’obligació de certificació energètica dels edificis mitjantçant la realització d’inspeccions i controls.