Foto_6227

Ens avalen 20 anys d’experiència fent projectes i obres d’edificació i urbanisme als quals incorporem els nostres coneixements de sostenibilitat i eficiència energètica per assolir una millor qualitat per les persones i el medi ambient.

- redacció d’avantprojectes, projectes bàsics i d’execució
- redacció d’estudis de seguretat i salut
- redacció i tramitació de llicències ambientals
- direccions facultatives d’obra i coordinacions de seguretat i salut
- gestió de construcció
- planificació territorial
- planejament urbanístic
- protecció i gestió del patrimoni
- estudis territorials i sectorials
- projectes i direcció d’obres d’urbanització