Foto_6227

ENS AVALEN 20 ANYS D’EXPERIÈNCIA FENT PROJECTES I OBRES D’EDIFICACIÓ I URBANISME ALS QUALS INCORPOREM ELS NOSTRES CONEIXEMENTS DE SOSTENIBILITAT I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA PER ASSOLIR UNA MILLOR QUALITAT PER A LES PERSONES I PER AL MEDI AMBIENT.

- Redacció d’avantprojectes, projectes bàsics i d’execució
- Redacció d’estudis de seguretat i salut
- Redacció i tramitació de llicències ambientals
- Direccions facultatives d’obra i coordinacions de seguretat i salut
- Gestió de construcció
- Planificació territorial
- Planejament urbanístic
- Protecció i gestió del patrimoni
- Estudis territorials i sectorials
- Projectes i direccions d’obres d’urbanització